Materská škola Komenského, Trebišov

Charakteristika materskej školy

Naša materská škola je 6 – triedna. Poskytuje deťom celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť vo veku od   2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Nachádza sa na rozhraní sídliska s mladými rodinami a rodinnými domami, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, svetelnej križovatky a rôznych nákupných centier. V bezprostrednej blízkosti materskej školy je i základná škola, s ktorou veľmi dobre spolupracujeme pri príprave detí na povinnú školskú dochádzku.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Je rozdelená do dvoch pavilónov, ktoré sú spojené presklenými krytými chodbami, medzi ktorými je účelovo zriadená kuchyňa, práčovňa a miestnosť pre údržbára. Prvý pavilón tvoria 4 triedy s príslušnými miestnosťami, kancelária vedúcej školskej jedálne, kancelária riaditeľky a zástupkyne. V jednej miestnosti na poschodí je umiestnená riaditeľňa spolu s knižncou.

V druhom pavilóne na prízemí sú dve triedy mladších detí. Na prvom poschodí je trieda, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, ale aj cvičebným náradím na pohybové aktivity deti.  Patrí k nej aj terasa, ktorá slúži aj ako herňa. Celá terasa je plná zelene, je krytá a umožňuje deťom aj pobyt vonku keď je nepriaznivé počasie. Na poschodí je aj kancelária ekonómky.

Celá materská škola je umiestnená v prekrásnom prostredí. Je obklopená zeleňou listnatých a ihličnatých stromov. Na školskom dvore sú štyri pieskoviská, pri nich sú lavičky a rôzne preliezačky. V exteriéri MŠ je umiestnený vláčik, drevená zostava so šmykľavkou a  hojdačka.  V uplynulom školskom roku pribudla na školskom dvore nová detská preliezačka ,,MRAVENISKO“ ktorého súčasťou je počítadlo, lavičky a pohyblivý most. Krásna zeleň inšpirovala celý kolektív k tomu, že profilácia MŠ aj v tomto roku bude smerovať k prehlbovaniu environmentálnej výchovy na škole.

Živý plot materskej školy, množstvo vysokých stromov umožňujú deťom dostatok chráneného prostredia pre pohybové aktivity detí. Časť úloh školského vzdelávacieho programu realizujú učiteľky na dvore. MŠ realizuje veľa akcií v spolupráci s rodičmi, s radou školy, s mestským a kultúrnym strediskom, kde deti pri verejných vystúpeniach ukážu svoje nadanie. Naša škola má v meste dlhodobú tradíciu. Pripravujeme spolu s deťmi také aktivity, ktoré svojim výsledkom len potvrdzujú dobrý imidž školy.