Materská škola Komenského, Trebišov

Materská škola, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov


DENNÝ PORIADOK

 

Trieda: 3 – 4 ročné deti

 

ČAS

 

 

Č I N N O S T I

 

 

630

 

Otvorenie MŠ, schádzanie detí

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

 

900 – 930

 

Osobná hygiena, desiata


930


Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

 

 

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 

1130

 

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena - odpočinok

 

1415 -15 00

 

Pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant

 

1500 - 1700

 

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, hodnotenie dňa